Základní kontaktní údaje
Obecní úřad Chrást
Adresa: Chrást 150, 289 14 Poříčany

Tel./fax: 321695 380
E-mail: obec@obec-chrast.cz

Úřední hodiny:
Po. + St. 08:00-12:00 - účetní 18:00-20:00

více informací zde.

 
doporučujeme
 


YouTube
 

mateřská škola – Název ŠJP – „Povídejme si, děti“

 
 
Motto:

Bydlíme v obci. Vidíme zahrádky, louky, les, pole a sady. A tak je příroda pro nás zdrojem nových poznatků k upevnění vědomostí a jejich rozšiřování, je zdrojem věčné inspirace k tvořivé činnosti, probouzí v nás estetické cítění, city, vůli, pocity sounáležitosti a lásku. Pozorováním přírody se mnohému naučíme, především přijímat jevy v přirozené podobě a chápat je. Příroda poskytuje prostor k pohybovým aktivitám, které posilují imunitní systém a tělesnou zdatnost. Příroda nám sama ukáže, co děláme špatně. Chceme proniknout do tajů a kráy přirody a chceme jí pomáhat. Na této cestě určitě objevíme i dary přírody, které můžeme využít pro naše zdraví. další fotografie najdete ve fotogalerii.
 
 
mapa
  

Údaje o mateřské škole:

  
 • Název školy: Mateřská škola Chrást – Název ŠJP – „Povídejme si, děti“
 • Adresa: Chrást 150, 289 14 zovatel: obec Chrást
 • Právní forma: příspěvková organizace od 1.12.2002
 • IČO: 70987670
 • DIČ: CZ 70987670
 • Součást školy: školní jídelna - stravovna
   
 • Telefon: +420 602 329 927
   
 • E-mail: mschrast@seznam.cz
 • Hlavní činnost školy: poskytování předškolního vzdělávání v souladu se školským zákonem
 • Kontrolní orgán: Česká školní inspekce
 • Číslo účtu ( hlavní účet ): 66773399/5500
 • Číslo účtu fondu FKSP: 2766773399/5500
 
Škola provádí svoji činnost v působnosti MŠMT, řídí se zákonem č.561/2004Sb.,školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a obecně platnými předpisy.
 

Personální obsazení

Ředitelka: Bc. Zuzana Kondorová
Učitelka: Irena Pöschlová
Kuchařka: Jana Fridrichová
Uklízečka: Jana Fridrichová
 

Historie školy

Mateřská škola v Chrástu byla otevřena 28.9.1972 ze zemědělského dětského útulku.
 

Z historie budovy:

Základní kámen budovy byl položen 5.10.1930. V roce 1931 byl zahájen školní rok v úředně schválené novostavbě obecní školy s dvěma třídami. V roce 1949 byl zřízen v této budově poprvé žňový útulek pro ženy pracující v zemědělství, který trval od června do konce září. V dalších letech byl pravidelně každý rok využíván na dva i čtyři měsíce.
 

Prezentace školy

Mateřská škola je jednotřídní, věkové složení dětí je heterogenní. Současná nejvyšší povolená kapacita v mateřské škole je 24 dětí. Mateřská škola je umístěna uprostřed obce, v těsné blízkosti obce jsou pole, lesy a sady.
 
Budova mateřské školy je jednopatrová, jsou využívány prostory v přízemí i v prvním patře. Děti využívají dobře vybavenou školní zahradu, která je v blízkosti budovy mateřské školy. Ve stejné budově jsou prostory OÚ Chrást.
 

Informace o škole

V přízemí budovy mateřské školy využíváme halu, šatnu, školní jídelnu. V přízemí je školní kuchyně. V prvním patře je sociální zařízení, herna a třída, ředitelna, sklad pomůcek a materiálu. Školní zahrada je travnatá s několika stromy a keři, pískovištěm, domečkem s verandou,dřevěnými průlezkami, tabulí na kreslení, houpačkami,skluzavkou, dřevěnými lavičkami a stolem, kolotočem, tépé, dřevěnými kladinami a koníky. Školní zahradu využíváme od jara do podzimu. Vybavení mateřské školy hračkami, didaktickými pomůckami a tělovýchovnými pomůckami je postupně obměňováno a doplňováno tak, aby splňovalo hygienické parametry a rozvíjelo hru, rozumové a fyzické schopnosti dětí. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby na ně děti viděly, mohly si je samostatně brát a vyznaly se v jejich uložení. Vzhledem ke stáří budovy bylo během posledních deseti let provedeno několik úprav ve vnitřním uspořádání prostor mateřské školy a jejich vybavení.
 

Zaměření mateřské školy

Pracujeme v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program je nazván „ Mozaika z barevných kamínků “. Využíváme plně možností, které poskytuje příroda v okolí mateřské školy. Nabízíme standardní péči o všechny děti. Cílem pedagogů i provozních zaměstnanců při výchově dětí je samostatné, zdravě sebevědomé, fyzicky zdatné a především spokojené dítě. Zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření důvěrného prostředí mezi dětmi a dospělými, ve vzájemných vztazích kladou důraz na toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Jsou respektovány potřeby a přání dětí. Všechny činnosti jsou prováděny citlivě, bez zatěžování a bez zbytečného spěchu. Spontánní a řízené činnosti jsou v rovnováze. Je kladen důraz na autentičnost a empatii. Výchovně – vzdělávací činnost mateřské školy je zaměřena na estetickou výchovu, především na výtvarné a pracovní činnosti, na poznávání přírody, vlastní kultury, na rozvíjení zdravého a přirozeného tělesného, rozumového a psychického vývoje dětí a na posilování úcty k rodině, přírodě, vytvořeným hodnotám lidskou prací, národním hodnotám země.
 

Režim dne

Stanovený režim dne zajišťuje pravidelný denní rytmus. Organizaci činností v průběhu dne lze měnit, přizpůsobovat potřebám a aktuální situaci. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a mají možnost pracovat svým osobitým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinovou i frontální práci. Převažuje především individuální přístup k dítěti bez přetěžování dítěte.
 

Přijímání dětí

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v květnu. Přesný termín dne zápisu je vyhlášen místním rozhlasem a vyvěšen včas na obvyklém místě (v budově MŠ, v obchodě v Chrástu a webových stránkách školy). Dítě do mateřské školy přijímá na základě podané písemné žádosti rodičů ředitelka MŠ. Před nástupem do MŠ je možné osobně dohodnout individuální postup při adaptaci dítěte v MŠ. Ředitelka MŠ : Jindřiška Parýzková 
   
Copyright © OBEC CHRAST všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION